search-bar

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CBRE sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
I. WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.idealab.cbre.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest CBRE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-124 Warszawa), ul. Rondo ONZ 1, posiadający numer statystyczny REGON 016317919, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-23-03-786.
3. ZawartośćstronSerwisustanowiwłasnośćAdministratoradanychijestprawniechroniona.
4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu
najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich
lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. CEL ZBIERANIA DANYCH
Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 poz. 615 z późn. zm.), a także w celach dodatkowych przykładowo wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.), jednak wyłącznie za dodatkowo wyrażoną zgodą Użytkownika Serwisu.

Serwis jest wyposażony w funkcję automatycznego zbierania danych od Użytkowników. Odniesienia do „danych osobowych i informacji o koncie” zawarte w Polityce Prywatności oznaczają imię i nazwisko, nazwę firmy, numer konta, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące subskrypcji (tj. poszczególne rodzaje rynków lub rodzajów nieruchomości, na temat których Użytkownik życzy sobie otrzymywać informacje), oraz wszelkie inne informacje, które służą identyfikacji Użytkownika lub pozwalają nam skontaktować się z nim. Użytkownik może poprzez procedurę rezygnacji („opt-out“) zrezygnować z korzystania z Serwisu.

III. PRAWO DOSTĘPU
1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
3. Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

IV. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH
1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
2. Daneosoboweużytkownikówmogąbyćudostępnianepodmiotomuprawnionymdoichotrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

V. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. MECHANIZM COOKIES
Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016, poz. 1489 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Aplikacji. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
W reklamach zamieszczanych na stronie Aplikacji mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

VII. ADRES IP
Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Aplikacji.

VIII. NEWSLETTER
1. Newsletter przesyłany jest przez Administratora danych wyłącznie po uprzednim zamówieniu, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
3. Newsletterjestbezpłatny.
4. W celu otrzymania Newslettera Użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w
formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), hasła, aktywować przycisk „Zapisz”, posiadać aktywny adres poczty elektronicznej, aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. Zchwiląaktywowanialinkuzawartegowwiadomości,októrejmowapowyżej,pomiędzyStronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
6. UżytkownikmożewkażdymmomencierozwiązaćumowęoświadczenieusługNewsletterapoprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera. Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newlettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newlettera.
7. UżytkownikmożewkażdymmomenciedokonaćponownegozamówieniaNewsletter
IX WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
9. Administratordanychnieodpowiadazadziałanialubzaniechaniaużytkowników,skutkiemktórych Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
10.Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

IX. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub prosimy o kontakt pod adresem warsaw.office@cbre.com lub listownie: Director of Web Marketing, CBRE Sp. z o.o.
X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.
2. DataokreślonaponiżejjestdatąobowiązywaniaPolitykiPrywatnościwostatniejwersji.
Data: 27 września 2017